-->
Meble Radzyń Podlaski, Parczew
Warunki gwarancji i użytkowania mebli
Gwarancja
Drukuj...

§2 Warunki Gwarancji


Partner§2.1 Wykonawca (Gwarant) udziela dwuletniej gwarancji na swoje wyroby z wyłączeniem sprzętu AGD, tj. 24 miesiące od daty wydania towarów (zestawu mebli) Zamawiającemu. Jeżeli w umowie-zamówieniu montaż był określony po stronie Wykonawcy, data zakończenia montażu traktowana jest jako dzień wydania towaru

§2.2 Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej.

§2.3 Wykonawca zapewnia, że meble nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem używania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania mebli, a w szczególności zasad wymienionych w instrukcji użytkowania mebli. Firma SATO nie odpowiada za wady montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia zestawu, jeżeli czynności te nie były wykonane przez jej uprawnionych pracowników.

§2.4 Wykonawca nie uznaje za wadę odstępstw kolorystycznych i faktury drewna, fornirów lub materiałów obiciowych, które są wynikiem procesu technologicznego.

§2.5 W przypadku gdy Wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Wykonawcy.

Instrukcja §2.6 W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Wykonawca już nie posiada w swojej ofercie (np. blat) Zamawiający ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zostanie wykonana wymienna część. Brak Wyboru w terminie jednego miesiąca od daty przedstawienia ofert jest równoznaczny z odstąpieniem od roszczeń z tytułu gwarancji.

§2.7 W przypadku dokonania naprawy termin gwarancji dla naprawionego elementu ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu nowy okres gwarancyjny (2 lata) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia dokonania wymiany.

§2.8 Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży mebli będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.

§2.9 Sprzedawane meble nie są przeznaczone do celów zarobkowych a wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania mebli nie zgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

§2.10 W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności z umową opisane w ustawie z dnia 27.07.2002r. "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu Cywilnego" Dziennik Ustaw nr 141 z dnia 05.09.2002 poz. 1176.