-->
Meble Radzyń Podlaski, Parczew
Warunki montażu
Gwarancja
Drukuj...

§1 Warunki montażu mebli kuchennych


Klient w dniu montażu mebli jest zobowiązany udostępnić ekipie montażowej opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane  meble.
Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, w którym będą montowane meble (ściany, sufity, podłogi).

§1.1 Termin montażu mebli kuchennych w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu jest równoznaczny z datą wykonania mebli określoną na formularzu zamówienia.

Instrukcja§1.2 Przedstawiciel SATO powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.

§1.3 W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel SATO ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.

§1.4 Przesunięcie terminu wykonania mebli kuchennych oraz ich montażu może nastąpić również na życzenie Klienta w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych od planowanej daty montażu mebli. Należy wówczas zgłosić chęć zmiany terminu montażu przedstawicielowi SATO drogą telefoniczną lub osobiście w salonie firmowym, w którym były zamawiane meble.

§1.5 Montaż mebli na życzenie Klienta może zostać przesunięty maksymalnie o jeden miesiąc.

Instrukcja §1.6 W przypadku niepowiadomienia SATO o zmianie daty montażu lub powiadomienie w terminie krótszym niż przewiduje to punkt 1.4, SATO naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej, lub za porozumieniem z przedstawicielem firmy kwotę w wysokości 50 zł/dzień tytułem magazynowania zamówionych przez Państwa mebli.

§1.7 Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem pomieszczenia kuchennego.

§1.8 Warunki techniczne przeznaczone dla pomieszczeń kuchennych są dostępne w salonie firmowym SATO. Na życzenie Klienta SATO udostępni je bezpłatnie, aby umożliwić Państwu przygotowanie pomieszczenia, tak aby wszystkie sprzęty AGD działały sprawnie oraz aby uniknąć kolizji pomiędzy sprzętem do zabudowy, a poszczególnymi instalacjami.

§1.9 Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

§1.10 Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, ułożenie kamieni zamiast kafli, charakteryzujących się większą grubością, dokładanie ścianek z karton-gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej wykonanej przez SATO.

§1.11 W przypadku niedotrzymania przez Klienta zobowiązania określonego w punkcie 1.7 i 1.10 zostanie on obciążony dodatkowymi kosztami.

§1.12 Na skutek zdarzeń losowych lub działania osób trzecich mogą nastąpić niewielkie uszkodzenia poszczególnych elementów mebli, które SATO zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie.

§1.13 Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 12 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.

§1.14 Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do drugiego piętra. Wnoszenie mebli na piętra wyższe jest dodatkowo płatne lub po wcześniejszym porozumieniu z przedstawicielem może zostać włączone bezpłatnie w cenę montażu.

§1.15 SATO nie odpowiada za:
 a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
   - odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,
   - niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,
   - regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,
   - ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
 b. płytki ceramiczne łącznie z fugami
   - ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
 c. instalacje
   - wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,    - ich nieprawidłowe działanie.
 d. sprzęt AGD
   - niedostateczną jakość zastosowanych uszczelnień i części montażowych (będących w ich wyposażeniu) mających negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mebli i sprzętów AGD,
   - wady produkcyjne.

§1.16 Sprzęt AGD zakupiony w SATO jest montowany bezpłatnie.

§1.17 Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za montaż uzgadniana indywidualnie podczas rozmów z projektantem.


§1.18.Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia powinny być wykonane przez montera z uprawnieniami).

 

§1.19. Montaż wykonywany przez ekipę montażową SATO obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na formularzu zamówienia.

 

§1.20. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem z przedstawicielem SATO, dodatkowo płatne.

 

§1.21. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.

 

§1.22. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli kuchennych, gdy Klient nie spełnił wymogów określonych w punkcie 7 i 10 oraz w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wymienionymi w punkcie 1.15a, 1.15b, 1.15c wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

 

§1.23. W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 1.22, SATO naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.

§1.24. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w domu lub innym wskazanym przez Klienta miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą a zabudową maskowane są masą elastyczną na życzenie kupującego na koszt sprzedającego.

 

§1.25. Jeżeli zaistnieje ewentualne uszkodzenie sprzętu AGD w trakcie montażu przez ekipę montującą, SATO zobowiązuje się pokryć wartość naprawy sprzętu AGD, po dostarczeniu przez Klienta faktury VAT za naprawę uszkodzonego sprzętu.

 

§1.26. 22.Wpłatę całej należności za meble, montaż, sprzęt AGD i dodatkowe akcesoria, kupujący zobowiązuje się zapłacić do 24 godzin po zakończeniu montażu w salonie firmy SATO lub przelewem na konto.

 

 

Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami montażu i spełnienie określonych wymogów, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i niepotrzebnego naliczania dodatkowych kosztów.