-->
Meble Radzyń Podlaski, Parczew
Gwarancja
Gwarancja
Drukuj...

§3 Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia wad towarów


Partner§3.1 W przypadku stwierdzenia wady w towarach wykonanych przez innych producentów, na które Zamawiający otrzymał odrębne gwarancje, Zamawiający winien skontaktować się z serwisem właściwym dla danego towaru. W tym przypadku obowiązują zasady postępowania reklamacyjnego przyjęte przez producenta tego towaru.

§3.2 W przypadku stwierdzenia wady w meblach wykonanych przez firmę SATO , na które Zamawiający otrzymał gwarancję w postaci paragonu bądź faktury, Zamawiający winien dokonać pisemnego zgłoszenia na adres SATO ul. Orzechowa 48 21-210 Milanów, lub złożyć reklamację w salonie firmowym w którym zamawiał meble.

§3.3 Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane Zamawiającego wraz z dokładnym adresem i nr telefonu zgodnym z umową
- opis wady
- datę stwierdzenia wady.
Do zgłoszenia należy załączyć:
- dokumentację fotograficzną zgłoszonej usterki.


§3.4 Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Wykonawca dokona jednej z poniższych czynności:
- uzna zgłoszoną reklamację, uzgodni termin i dokona naprawy wadliwej części lub wyrobu,
- w sprawach niejasnych zostanie ustalony termin wykonania oględzin, a decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta po zgromadzeniu niezbędnych informacji i ekspertyz,
- nie uzna reklamacji jednocześnie informując o kosztach ewentualnej naprawy

§3.5 Nabywca ma obowiązek współdziałać z firmą SATO z zakresie postępowania reklamacyjnego, a w szczególności ustalić terminy wizyt ekipy serwisowej dogodne dla obu stron oraz uczestnictwa w oględzinach a także gromadzenia i udostępnienia informacji, aby w jednoznaczny sposób ustalić przyczynę i zakres usterki.

§3.6 Wykonawca zastrzega, że termin naprawy może zostać przedłużony o czym zostanie telefonicznie poinformowany Zamawiający. Termin jest uzależniony przede wszystkim od:
- czasu dobrania przez Zamawiającego innego materiału z aktualnej oferty Wykonawcy w przypadku braku w ofercie materiału, z którego wykonany został wyrób przeznaczony do naprawy lub wymiany:
- od terminu dostawy materiałów przez poddostawców,
- od miejsca zamieszkania Zamawiającego.

§3.7 Niezbędne koszty, związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Koszty związane z transportem wadliwych towarów z zagranicy do siedziby firmy pokrywa Zamawiający. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest nieuzasadniona, wszystkie koszty łącznie z kosztami dojazdu i naprawy ponosi Zamawiający. Sytuacje, które w szczególności wyłączają uznanie wady zawiera pkt.4.